• 1 Omfattning, föremål och ingående av respektive avtal

1) Följande villkor reglerar slutgiltigt avtalsförhållandet mellan UNKNOWN Lands, u.now UG (haftungsbeschränkt), företrädd av verkställande direktören Sebastian Panneck, Karl-Marx-Str. 165, D-12043 Berlin, nedan kallad "säljaren", och respektive kund.

2) Dessa allmänna villkor gäller uteslutande. Villkor från kundens sida som står i strid med eller avviker från dessa villkor ska inte erkännas, såvida inte säljaren i det enskilda fallet uttryckligen har godkänt dem.

3) De gäller både för konsumenter och för företagare. En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som gör en beställning för ändamål som inte i första hand kan hänföras till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som, när de gör en beställning, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

4) Föremålet för respektive avtal är försäljning av varor från säljaren till kunden.

5) De erbjudanden som säljaren tillhandahåller på sin webbplats är bindande erbjudanden om att ingå ett köpeavtal. Ett effektivt köpeavtal mellan parterna ingås när köparen klickar på "Betala nu" i slutet av orderprocessen. När det gäller varor som är föremål för åldersbegränsningar ingås ett köpeavtal endast under förutsättning att kunden uppfyller ålderskraven. Säljaren har rätt att begära lämpligt bevis på ålder.

6) Avtalstexten och de allmänna villkoren skickas till kunden via e-post efter det att beställningen har gjorts.

7) Avtalet ska uteslutande ingås på tyska. Tysk lag ska tillämpas om kunden är näringsidkare.

8) Alla angivna priser är bruttopriser i euro.

 • 2 Behandling av köpekontraktet, fraktkostnader

1) De produktbeskrivningar som finns i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2) Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

3) Säljaren kan acceptera kundens bud inom fem dagar,

 •    genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse till kunden eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
 •  genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende, eller
 •    genom att begära betalning från kunden efter det att ordern har lagts.

Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera anbudet börjar löpa dagen efter det att anbudet avsänts av kunden och löper ut vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet avsändes. Om säljaren inte inom denna tid accepterar kundens anbud, skall detta anses som ett avvisande av anbudet med följd att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

4) Företagskunder har möjlighet att lägga order via telefon, e-post eller personligen på plats.

5) Om betalningsmetoden "PayPal Express" väljs, ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), med förbehåll för PayPals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod under beställningsprocessen online, utfärdar kunden också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar sig säljaren redan ha accepterat kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar orderprocessen.

6) Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), med förbehåll för Amazon Payments Europe användaravtal, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, lägger han också en betalningsorder med Amazon genom att klicka på knappen som avslutar orderprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan att han accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden inleder betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

7) Ytterligare betalningsalternativ via vår webbutik är Klarna (köp på konto och omedelbar överföring) Apple Pay, Google Pay, Shop Pay (tidigare Shopify Payments), kreditkort och faktura. Om du har ytterligare frågor om de ovannämnda betalningsleverantörerna, särskilt frågor om databehandling och andra dataskyddsfrågor, hänvisar vi till vår dataskyddsinformation på (LÄNK).

7) När du lämnar ett anbud via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kundens beställning har skickats. Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbutik innan han skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

8) Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan han eller hon upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som förstorar det som visas på skärmen. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av vanliga tangentbords- och musfunktioner fram till dess att kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

9) Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.

10) Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han anger för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren har gett i uppdrag att behandla ordern kan levereras.

11) Vid beställning av alkoholhaltiga drycker bekräftar kunden genom att skicka beställningen att han eller hon har uppnått den lagstadgade minimiåldern.

12) Säljaren har rätt att frånträda avtalet om han inte erhåller prestationsobjektet trots att ett motsvarande köpeavtal har ingåtts; säljarens ansvar för uppsåt eller vårdslöshet påverkas inte av detta. I detta fall ska säljaren omedelbart informera köparen om den bristande tillgängligheten och omedelbart återbetala eventuell redan erlagd ersättning. I detta fall förbehåller sig säljaren rätten att erbjuda varor av likvärdigt pris och kvalitet i syfte att ingå ett nytt avtal om köp av varor av samma pris och kvalitet.

13) Kunden ska inspektera de beställda varorna omedelbart efter leverans, i den mån detta är en ömsesidig kommersiell transaktion i den mening som avses i den tyska handelslagen. Detta gäller särskilt med avseende på varornas fullständighet och deras respektive funktionalitet. Säljaren måste omedelbart underrättas om eventuella fel som upptäcks eller är lätt identifierbara. En detaljerad beskrivning av felet måste bifogas. Om köparen underlåter att meddela säljaren ska varan anses vara godkänd, såvida inte felet inte kunde upptäckas vid undersökningen.

14) Fel i varan som inte kan upptäckas vid en fackmässig undersökning enligt punkt 5 skall, om det är fråga om en ömsesidig affärstransaktion, omedelbart efter upptäckten anmälas till säljaren; i annat fall skall varan anses godkänd även med hänsyn till felet.

 • 4 Leverans och avsändningsvillkor

1) Leverans av varor ska ske genom avsändande till den leveransadress som kunden har angett, om inte annat avtalats. När transaktionen behandlas är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande. Trots detta, om betalningsmetoden PayPal väljs, ska den leveransadress som kunden anger till PayPal vid betalningstillfället vara avgörande.

2) Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig till följd av detta. Detta gäller inte kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens avbeställningsregler gälla för returkostnaderna.

3) Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

 • 3 Garanti och ansvar

1) Säljaren är generellt ansvarig för fel i varorna i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i lagen om försäljning av varor (§§ 434 ff. BGB) och - om kunden är en konsument - lagen om försäljning av konsumentvaror (§§ 474 ff. BGB), om inte annat anges i dessa allmänna villkor.

2) Om kunden är en företagare är garantitiden för de rättigheter som följer av § 437 nr 1 och nr 3 BGB för nya artiklar ett år från början av den lagstadgade preskriptionstiden, med avvikelse från § 438 stycke 1 nr 3 BGB. För konsumenter gäller den lagstadgade garantitiden på två år i fallet med § 438 stycke 1 nr 3 BGB.

3) Om kunden är näringsidkare är garantin för begagnade varor utesluten. För konsumenter ska garantiperioden för de rättigheter som följer av § 437 nr 1 och nr 3 BGB förkortas till ett år från början av den lagstadgade preskriptionstiden för begagnade föremål, i avvikelse från § 438 stycke 1 nr 3 BGB.

4) Säljaren är i allmänhet inte ansvarig för skador som orsakats av ringa vårdslöshet.

5) Ansvarsbegränsningarna enligt föregående punkter 2, 3 och 4 gäller inte för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa, bedrägligt döljande av fel, anspråk enligt produktansvarslagen, vid uppsåt och grov vårdslöshet samt vid åsidosättande av förpliktelser vars fullgörande är en förutsättning för avtalets rätta fullgörande och på vars fullgörande kunden regelmässigt får förlita sig. 

 • 4 Äganderättsförbehåll, riskövergång

1) De levererade varorna förblir säljarens egendom till dess att full betalning har erlagts.

2) Om kunden är en företagare övergår risken till företagaren när godset överlämnas till transportföretaget. För konsumenter övergår risken först när godset överlämnas till kunden.

 • 5 Betalningsinställelse och kostnader för betalningsinställelse

1) Kunden, som inte är konsument, ska vara i dröjsmål om han inte har betalat inom 30 dagar från förfallodagen.

2) Konsumenten ska också vara i dröjsmål inom 30 dagar från förfallodagen om han eller hon informeras om detta i fakturan eller betalningsuppmaningen.

3) Säljaren har rätt att debitera kunden en schabloniserad påminnelseavgift på 2,50 euro för varje påminnelse. Kunden har rätt att bevisa att ingen eller endast en mindre skada har uppstått. Vi reserverar oss uttryckligen för ytterligare påminnelsekostnader.

 • 6 ytterligare återförsäljarföreskrifter

 1. Köparen är ansvarig för att spriten förvaras på rätt sätt.
 2. Spritdrycker måste förvaras på rätt sätt i enlighet med rekommendationerna i UNKNOWN Lands:

 • Förvara på en sval plats under 20 grader Celsius (inte i kylskåp eller frys)
 • Skyddas från solljus
 • Stäng öppna flaskor ordentligt
 • Förvara flaskorna stående

 1. UNKNOWN Lands rekommenderar en maximal lagringstid på 4-6 veckor efter att spriten öppnats.
 2. Köparen har bevisbördan för att förvaringen har skett på ett korrekt sätt.
 3. Efter öppning och/eller långvarig förvaring kan smak- och färgförändringar förekomma.
 4. Om kunden beställer en specialtillverkning av spritdrycker är smakgodkännandet bindande i enlighet med detta (custom made).
 5. En godtagbar variation i smak kan förekomma mellan olika batcher (batcher och produktionsenheter).
 6. För större orderkvantiteter eller individuellt beställda produkter är produktionstiden 4 - 8 veckor från orderläggning. Avbokning av kontraktet är då inte längre möjligt. I händelse av ett produktionsfel (t.ex. på grund av ett fel i destillationsprocessen) måste kunden förvänta sig en produktionstid på ytterligare 4-8 veckor. Kundens subjektiva smaksinne är dock inte avgörande i detta avseende.
 7. Leveranstiderna är uppskattningar och kan försenas på grund av den komplexa produktionsprocessen. Detta ger inte upphov till någon regressrätt.
 8. Kundanpassade och individuellt tillverkade produkter får inte returneras.
 9.  För stora kvantiteter och kundanpassade produkter är handpenningen minst 50% - 75 % enligt överenskommelse eller förskottsbetalning.
 10. Inlösen eller återköp är uteslutet.
 11. Producenten (destilleriet) är ansvarig för eventuella regresskrav på grund av produktinnehållet.
 12. Avtal om kommission. Varorna förblir u.now:s egendom. Återförsäljaren är självständigt ansvarig för att rapportera försäljningen (månadsvis, om inte annat avtalats), varpå u.now utfärdar en faktura.
 13. Fraktkostnader betalas i allmänhet av köparen, om inte annat avtalats.

 • 7 Slutbestämmelser

 1. De avtal som ingås mellan UNKNOWN Lands och kunden omfattas av den materiella rätten i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för FN:s konvention om avtal vid internationella köp av varor.
 2. Om kunden är en handlare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond eller inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland, är parterna överens om att UNKNOWN Lands:s säte ska vara jurisdiktion för alla tvister som uppstår till följd av detta avtalsförhållande; exklusiva jurisdiktioner ska förbli opåverkade av detta.
 3. UNKNOWN Lands har rätt att ändra dessa allmänna villkor av objektivt motiverade skäl (t.ex. förändringar i rättspraxis, rättsläget, marknadsförhållanden eller affärs- eller företagsstrategi) och med iakttagande av en rimlig uppsägningstid. Befintliga kunder kommer att underrättas via e-post minst två veckor innan ändringen träder i kraft. Om den befintliga kunden inte invänder inom den tidsfrist som anges i ändringsmeddelandet ska dennes samtycke till ändringen anses ha lämnats. I händelse av invändning har u.now rätt att säga upp avtalet extraordinärt vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Meddelandet om den avsedda ändringen av dessa användarvillkor kommer att hänvisa till tidsfristen och konsekvenserna av invändningen eller dess frånvaro.
 4. Om de allmänna villkoren helt eller delvis inte har blivit en del av avtalet eller är ogiltiga, ska avtalet i övrigt fortsätta att gälla. I den mån bestämmelserna inte har blivit en del av avtalet eller är ogiltiga, ska avtalets innehåll regleras av lagbestämmelserna.

sv_SESwedish